Služby

Služby spojené s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku

·  Fyzická ostraha objektů

·  Technická ostraha objektů (včetně PCO)

·  Zpracování projektů a realizace technického zabezpečení objektů

·  Ostraha při přepravě peněz a jiných cenností

·  Ochrana osob a právních zájmů osob

·  Vyhodnocování bezpečnostních rizik (EZS, EPS, CCTV)

·  Pořádková služba pro obce a města

·  Pořadatelská služba a bezpečnostní dozor při sportovních, kulturních a společenských akcích

Detektivní služby

·  Kontrolu dodržování léčebného režimu zaměstnanci v pracovní neschopnosti pro zaměstnavatele

·  Služby spojené s hledáním majetku a osob

·  Zajišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky včetně znaleckých posudků

·  Získávání informací o fyzických a právnických osobách nebo jejich majetkových poměrech

·  Vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství a jiné oprávněné zájmy klienta

·  Sběr dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které doloží právní zájem

·  Doručování písemností

Poradenství v oblasti požární ochrany

·  Vyhodnocení rizik spojených s požární bezpečností

·  Navržení opatření k minimalizaci a odstraňování rizik

·  Zpracování dokumentace požární ochrany

·  Školení pracovníků

Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

·  Vyhodnocení rizik spojených s bezpečností a ochranou zdraví při práci

·  Navržení opatření k minimalizaci a odstraňování rizik

·  Zpracování dokumentace BOZP

·  Školení pracovníků

Komplexní správa a vymáhání pohledávek

·  telefonické upomínání pohledávek

·  odborné posouzení bonity pohledávky

·  vymáhání dlužných částek

·  právní služby související s vymáháním včetně podání na soud

·  kapitalizace pohledávek

·  nalezení a zajištění předmětu leasingu

·  spolupráce s exekutory

Poradenství v oblasti bezpečnostních prověrek NBÚ

·  Příprava podkladů pro získání bezpečnostní prověrky

·  Školení odpovědných pracovníků

Správa a údržba nemovitostí – ekonomické služby

·  předpis měsíčních úhrad za užívání bytu a nebytových prostor

·  předpis záloh a vyúčtování dodávek médií a služeb, které se v nemovitosti poskytují

·  platby za dodávky

·  výběr nájemného a záloh na služby

·  vedení podvojného účetnictví

·  ekonomické poradenství v oblasti správy nemovitostí

·  vypracování daňového přiznání

·  vypracování zprávy o hospodaření

Správa a údržba nemovitostí – provozně-technické služby

·  zajištění dodávek vody

·  zajištění dodávek elektrické energie

·  zajištění dodávek tepla a teplé vody

·  zajištění dodávek plynu (s výjimkou domácností)

·  zajištění úklidu domu a jeho okolí

·  zajištění provozu a údržby výtahů

·  zajištění preventivní a běžné údržby nemovitostí

·  zajištění oprav při haváriích v domě

·  zajištění provádění pravidelných kontrol a revizí výtahů, elektrických a plynových instalací, hromosvodů, zařízení požární ochrany apod.

·  zajištění péče o zeleň v okolí domu